REGENERACE SILIKAGELU

Regenerace
Silikagel se regeneruje p?i teplot? 100 - 120 °C, kdy se adsorbovaná voda desorbuje.  Tento proces m?e být opakován n?kolikrát. Pokud je po opakované regeneraci adsorp?ní kapacita nedostate?ná, pak musí být silikagel vym?n?n.