SILIKAGEL

Definice
 
Silikagel je synteticky vyrobený vysoce porézní amorfní oxid k?emi?itý, v r?zných moných formách. Silikagel je vysoce porézní a má velmi velký vnit?ní povrch a  800 m2/ g. Silikagel se vyrábí pr?myslov? a pouívá se v mnoha aplikacích. Silikagel adsorbuje mnoho látek. Vzhledem k tomu, silikagel je velmi hygroskopický, tak se velmi ?asto pouívá jako vysoušedlo. Obecn? platí, e objem pór? oxidu k?emi?itého je vyšší ne 0,2 ml/g a vnit?ní povrch je v?tší ne 400 m2/ g. Velikost pór? se pohybuje od 1 nm do n?kolika set nm (nm = Nanometer, 1 nm = 10-9 m).

Struktura silikagelu se vyskytuje v r?zných modifikacích. Silikagel je vyroben z SiO2. Oxid k?emi?itý na silikagelu vykazuje vysoce porézní amorfní strukturu. V n?kterých produktech ?ásti SiO2 molekul jsou nahrazeny oxidem hlinitým. Al2O3 m?ní vlastnosti silikagelu, nap?. p?i vyšším obsahu oxidu hlinitého (17%), bude oxid k?emi?itý  odolný v??i vod?, zatímco oxid k?emi?itý bez Al2O3  se rozpadá po kontaktu s vodou.
Silikagely se rozd?lují podle poréznosti a také z hlediska jejich velikosti. Dostupné póry jsou rozd?leny pomocí distribuce velikosti pór?:
  • mikropóry mají polom?r menší ne 1 nm (= 10 Angström).
  • mezopóry vykazují polom?r 1-25 nm.
  • makropóry mají polom?r v?tší ne 25 nm
Proto jemn? pórovité (mikroporézní) silikagely se nazývají A-typy silikagel a široko pórovité (makroporézní) silikagely jsou silikagely B-typu.
Výroba

Pouitím kyseliny na vodní sklo vzniká nerozpustný ?irý gel. Pro výrobu vod?odolného silikagelu se p?idávají hlinité soli. Výsledná struktura vypadá jako houba a je zodpov?dná za poréznost produktu.

Definice adsorpce

Adsorpce je definována jako obohacení látek z plyn? nebo kapalin na povrchu pevného t?lesa. Desorpce je inverzní proces adsorpce.

Dodate?né informace:
Produktbroschüre.pdf