SILCARBON - víme jak!

Ji� více ne� 25 let se zabýváme vývojem a výrobou aktivního uhlí pro ovzduší, vodu a ?išt?ní odpadních plyn?. Aktivní uhlí SILCARBON se vyzna?uje vysokou adsorp?ní kapacitou v r?zných aplikacích s dlouhou �ivotností. Spokojení zákazníci pou�ívají aktivní uhlí SILCARBON nap?. pro odstran?ní H2S z bioplynu, ze skládkového plynu, kalového plynu a v dalších oblastech, kde je nutné odstranit p?ím?si z r?zných plyn?.

Zákazníci d?v??ují našemu aktivnímu uhlí Silcarbon jako i našim slu�bám a kompletnímu servisu spojeným s návrhem nejlepšího ?ešení s pou�itím aktivního uhlí Silcarbon.