FILTRY

SILCARBON nabízí široký výb?r r?zných filtr?, které jsou napln?ny aktivním uhlím. Tyto filtry se pouívají p?edevším k odstran?ní organických zne?iš?ujících látek z ovzduší nebo vody. Všechny filtry lze zakoupit nebo pronajmout. Náš servisní tým Vám m?e pomoci s výb?rem správné velikosti a typu filtru pro Vaše speciální aplikace. Vypracujeme Vám atraktivní nabídku.

R?zné filtra?ní systémy, velikosti filtr? a vzory jsou k dispozici na vyádání.
  • filtry k prodeji nebo k pronájmu
  •  sluba s mobilními filtry s aktivním uhlím
  • instalace filtr? p?ímo na míst?,
  •  mobilní filtry jsou p?ipraveny ihned k pouití a k p?ipojení
  • rychlá dostupnost, velké mnoství filtra?ních jednotek k dispozici
  • kompletní servis
  • zkušený tým v projektování, instalaci, údrby a slueb

Dodate?né informace:
Produktbroschüre.pdf
Produktbroschüre 1.pdf