POUŽITÉ AKTIVNÍ UHLÍ

Na p?ání m?žeme p?ijmout Vaše použité aktivní uhlí v našem servisním st?edisku v N?mecku (Pro ?R je nutné povolení MŽP obou stát?). Zde se rozhodne, zda se aktivní uhlí tepeln? znovu reaktivuje, nebo musí se zlikviduje spálením. Rozhodnutí, jak zpracovat použité aktivní uhlí, závisí na druhu a množství adsorbovaných zne?iš?ujících látek.
Vlastníme licenci, která nám umož?uje p?ijímat, zpracovat a zacházet s použitým aktivním uhlím s veškerou pot?ebnou oficiální dokumentací (neplatí pro ?R). Pro další informace kontaktujte prosím naše obchodní centrum nebo Vašeho místního zástupce.