MOLEKULOVÁ  SÍTA

Molekulová síta SILCARBON jsou synteticky vyrobené zeolity s definovanou strukturou pór?. Molekulární síta mají jednotný pr?m?r pór?, které jsou v rozsahu pór? pr?m?r? molekul.

Tyto póry umo?ují molekulárním sít?m  odd?lení v?tších a menších molekul. Krom? toho molekulární síta se pouívají také pro látkovou p?em?nu pomocí adsorpce a katalytických proces?.

Následující molekulová síta mohou být v normalizovaných velikostech 1,6 - 2,5 mm a 2 - 5 mm:

  • SILCARBON MS3A: ší?ka pór? 3 Angstrom
  • SILCARBON MS4A: ší?ka pór? 4 Angstrom
  • SILCARBON MS5A: ší?ka pór? 5 Angstrom
  • SILCARBON MS9A: ší?ka pór? 9 Angstrom
Balení

Molekulová síta SILCARBON  jsou baleny normáln? v sudech  216 litr? / 140 kg netto, nebo v ocích 400 - 900 kg.

Pouití

SILCARBON MS3A se pouívá p?edevším pro sušení plyn?, polárních kapalin, jako nap?. alkoholy a uhlovodíky, jako jsou etylen, propylen, butadien a acetylen. SILCARBON MS4A se pouívá p?edevším k sušení technických plyn? a vzácných plyn?, jako nap?. vodík, dusík, He a Ar, jako i pro sušení organických kapalin a kapalného plynu, jako nap?. rozpoušt?dla, oleje, benzínu a vzduchu. MS4A se regeneruje p?i teplot? v rozmezí 200 °C - 300 °C ( teplota 450 ° C by nem?la být p?ekro?ena), nebo sníením tlaku  nebo za pouití ?istícího plynu.
SILCARBON MS5A se pouívá zejména pro sušení a odsí?ení zemního plynu, pro vytvá?ení vakua v tepelných kontejnerech a sorp?ních ?erpadel, pro výrobu ochranných plyn?, pro odstra?ování oxidu uhli?itého a pro odd?lování parafínu z cyklických uhlovodík?.  SILCARBON MS5A se pouívá pro selektivní adsorpci a separaci polárních molekul z mén? polárních molekul.

SILCARBON MS9A slouí p?edevším k odstra?ování stopových ne?istot ze vzduchu a plyn?. Krom? toho se SILCARBON MS9A  pouívá k odsi?ování zemního plynu  zejména pro odstra?ování merkaptan?. Další d?leitou oblastí pouití je kryogenní d?lení vzduchu. SILCARBON MS9A se pouívá pro vým?níky tepla ve výrob? solární energie.