AKTIVNÍ UHLÍ

Aktivní uhlí je vysoce porézní uhlík, který má velmi velký (vnit?ní) povrch. Výroba aktivního uhlí z neporézních uhlíkatých surovin je známá jako aktivace. V tomto procesu se reakcí vodní páry a oxidu uhli?itého p?i vysoké teplot? (700-900 °C) tvo?í velký po?et pór? r?zných velikostí.

Struktura uhlíkového skeletu závisí na surovin? a ur?uje, jak distribuci velikosti pór?, jako i mechanickou pevnost aktivního uhlí. Nap?íklad z velmi tvrdé suroviny, jako jsou kokosové sko?ápky, se vyrábí aktivní uhlí velmi tvrdé a odolné proti ot?ru.

SILCARBON aktivní uhlí je vyrobeno p?eván? z kokosových sko?ápek, jader palmy, ?erného uhlí a d?eva. Kadá z uvedených surovin ovliv?uje rozd?lení pór? a pouití pro r?zné aplikace.

Adsorpce

Adsorpce je proces akumulace kapalných nebo plynných látek na pevném povrchu, v tomto p?ípad? na povrchu aktivního uhlí. Tato akumulace je ovlivn?na takzvanými "Van der Waalsovými" silami. Vzhledem k velkému vnit?nímu povrchu je aktivní uhlí  vynikající a výkonný adsorbent, který  váe (v?tšinou organické) látky z okolního prost?edí na aktivním uhlí.


R?zné formy aktivního uhlí jsou:

• jako prášek: práškové aktivní uhlí

• ve form? zrnek: zrn?né (zrnité, granular carbon, Kornkohle) aktivní uhlí (jemné, st?ední a hrubé / pravidelné a aglomerované)

• nebo jako pelety (vále?ky): granulované aktivní uhlí (extrudované, pelletized carbon, Formkohle)