IMPREGNOVANÉ AKTIVNÍ UHLÍ

Impregnované aktivní uhlí se pouívají hlavn? pro ?išt?ní vzduchu.

Standardní aktivní uhlí výborn? adsorbuje t?kavé uhlovodíky. V p?ípad? toxických látek, jako je nap?íklad sirovodík, merkaptan a ?pavek, je zapot?ebí pouít speciáln? impregnované aktivní uhlí. Impregnace v kombinaci s povrchem aktivního uhlí odstra?uje tyto látky neutralizací nebo reakcí s nimi a ukládají se na vnit?ním povrchu uhlíku.

Aktivní uhlí impregnované st?íbrem se pouívá p?i úprav? vody. 

NameAG 03CCA 4 J 42SQ 21KC 10ZS 10HS10
Raw material Granular activated
carbon
4 mm Pelletized
activated carbon
4 mm Pelletized
activated carbon
4 mm Pelletized
activated carbon
4 mm Pelletized
activated carbon 
4 mm Pelletized
activated carbon
4 mm Pelletized
activated carbon
Impregnant Silver Various Iodine sulfur Alkaline Acid Various
Field of application Drinking water
preparation
Removal of Phosgene, Arsine, Sarin Removing hydrogen sulfide from, e.g. biogas Removing mercury from waste gas Removal of acid vapor and gases (Cl2, SO2, NO2) Removal of alkaline vapors (NH3, R-NH2, NaOH) Removal of formaldehyde from the air