O nás

Ji více ne 25 let SILCARBON Aktivkohle GmbH, N?mecko, je výrobcem vysoce specializovaného aktivního uhlí pro vzduch, vodu, a ?išt?ní bioplynu. Kvalita, servis a poradenství jsou základem našeho kadodenního obchodu, kde má vdy ivotní prost?edí nejvyšší prioritu. Zabýváme se ?ešením úkol? v prevenci emisí zne?iš?ujících látek a doporu?ujeme komplexní ?ešení. Nabízíme Vám správné ?ešení od rozpoznání problému a ?ešení a po filtr s aktivním uhlím a sluby s tím spojené.
Náš p?ehled produkt? (viz tabulková ?ást) poskytuje p?ehled o r?zných oblastech aplikací pro r?zné druhy aktivního uhlí. Náš profesionální personál je vdy k dispozici pro všechny otázky týkající se pouití, servisu filtru a radou a praktickou pomocí.

SILCARBON aktivní uhlí - pro ?isté ivotní prost?edí