BIOPLYN

Aktivní uhlí J42

Pro odstran?ní sirovodíku se pouívají filtry s aktivním uhlím pro jemné odsí?ení a obsah H2S m?e být sníen a na 0 ppm. Pro odsí?ení bioplynu se pouívá zejména jodidem impregnované aktivní uhlí. Oxidace sirovodíku probíhá pomocí reak?ních produkt? této impregnace. V nep?ítomnosti kyslíku se tato reakce katalyticky neobnovuje. 

SILCARBON J42 je jodidem impregnované 4mm granulované (vále?kové) aktivní uhlí k odstran?ní H2S z odpadního vzduchu v za?ízení na výrobu bioplynu, odpad? a skládkového plynu, stejn? jako ve všech ostatních aplikacích, kde se vyskytuje sirovodík. Teoreticky je moná a 100% hmot. adsorp?ní kapacita. V praxi lze v závislosti na koncentraci H2S a v závislosti na moné spole?né adsorpci dob?e adsorbovatelných organických látek dosáhnout adsorp?ní kapacity 15 a 80 % hmot. síry. V podstat? naše J42, díky speciální impregnaci, má stále volný adsorp?ní povrch, a tak se mohou adsorbovat siloxany, nebo jiné organické látky z proudu plynu.
Výhody pro uivatele:

• pom?r vysoké uitné hodnoty k náklad?m
• vysoká kapacita v d?sledku sypné hmotnosti aktivního uhlí (515 kg/m3)
• sníení náklad? energie díky zpracování plynu (pro sušení plynu a chlazení)
• krátké dodací lh?ty
• p?ímé dodávky pro zákazníky
• výroba v r?zných velikostech pelet a velikosti impregnace
• dodávka dle p?ání zákazníka
• kompletní servis v p?ípad? pot?eby
• vysoký stupe? ú?innosti a dostupnosti filtra?ních jednotek
• delší intervaly údrby
• mén? odstávek kv?li poruchám
• delší ivotnost za?ízení a motor?
• ochrana za?ízení a katalyzátor?


Podmínky pro pouití:

Pro optimální chemisorpci sirovodíku na SILCARBON J42 musí být spln?ny následující podmínky:

• Kontaktní ?as 2 - 5 sekund
• Teplota 20 -50 ° C
• Rychlost lineárního proud?ní: 0,3 m/s
• Obsah kyslíku v plynu: alespo? 0,2 a 0,5 % obj.
• Rel. vlhkost: <90%