TLAKOVÉ FILTRY PRO ODPADNÍ VZDUCH

?išt?ní vzduchu v r?zných pr?myslových odv?tvích a na ochranu ivotního prost?edí, ve speciálních oblastech se zvláštními poadavky jako stacionární i mobilní filtra?ní systém.